huvud


Den nya bloggen är byggd på en vanlig sida där jag bättre kan styra över hur text, bilder och hela sidans layout ska se ut. Det blir mer lättläst med två eller tre spalter och enklare att hantera bloggen. Nya daterade blogginlägg hittar du om du skrollar nedåt.
   Bloggen kan handla om allt möjligt och ska vara levande, dynamisk och flexibel. Det blir den  om du kommenterar! Du får använda psedonym men måste ange korrekt e-postadress. Personangrepp, mobbning, hot eller alltför grovt språk kommer att raderas. Gärna åsikter och raka rör men på ett juste sätt! 

Häng med på en resa i verkligheten!

Blogginlägget som följer här är långt. Mycket längre än ett blogginlägg
bör och ska vara för att de flesta ska orka läsa det.
Men det är en av de viktigaste texter jag skrivit och
kommer att hållas uppdaterat med nya fakta, 
så jag hoppas att just du tar dig tid att läsa den.


För det finns:
 

En annan sanning om klimatförändringar


Senast uppdaterad :
2019-03-01  Sid.  4, 21,  29 och 30.

2019-03-15  Sid. 6, 12 ,20 och 30.
2019-10-05 sid 17
2020-03-03 sid 17
 

Bakgrunden
Jag är varken fysiker, meteorolog, klimatolog, geolog eller på inget vis utbildad naturvetare, utan bara en nyfiken skribent och fotograf som med åren blivit ganska duktig på research, referat och olika faktareportage. Någon gång i slutet av 1900-talet började jag intressera mig alltmer för och söka fakta och kunskap om vad som låg bakom all ständigt ökande politisk argumentation och stora världstäckande klimatkonferenser och forskning, om att jorden och mänskligheten hotades av en katastrofal uppvärmning på grund av antropogena (av människan orsakade) utsläpp av koldioxid, CO2.
 
Som fotograf och även skribent fick jag möjlighet att träffa och följa båda sidor av klimatfrågan för fackpress. Alltså konferenser, forskare, naturvetare och alarmister som ansåg att situationen var mycket allvarlig för mänskligheten och att ett hot förelåg.

Men även andra forskare, konferenser och vanligt folk som var starkt kritiska och hävdade att det inte fanns några konkreta bevis för mycket av larmen. Att mycket handlade om datorproducerade modeller, hypoteser och om naturliga variationer, att vi vet alldeles för lite, och att människan inte har kunskap för att kunna påverka klimatet. Att det handlade mer om politik än vetenskap.
 
Flera av kritikerna, både forskare och andra s.k. skeptiker, fick utstå glåpord, mottaga hot och utsattes för massiva förtalskampanjer. Blev i flera fall på olika håll i världen av med anslag, jobbet och på olika sätt stoppade, bara för att man hade modet och kunskapen att framföra konstruktiv kritik och en motsatt uppfattning i en vetenskaplig fråga som den andra klimathotande sidan konsekvent vägrade att ens diskutera. Även i Sverige. Är du inte politiskt korrekt i klimatfrågan så ska du och din gärning och ditt skitsnack stoppas med alla medel!
 
Jag fann snabbt att det var mycket som verkade galet och konstigt med klimatfrågan, och tyckte att skeptikerna ofta hade balanserade och många gånger kloka förklaringar och påståenden. Märkligt att dessutom nationella politiker, EU och FN gjort klimatforskning och koldioxiden till en viktig politisk huvudfråga, när bevis och forskning för att just koldioxiden var enda huvudorsak saknades och var tämligen bräcklig.

sid 1.
Det som blev den s.k. spiken i kistan var när jag fick möjlighet att i hans hem träffa det tyngsta namnet. Numera framlidne professorn i meteorologi, Bert Bolin som var förste ordförande från 1988 till 1997 i FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel Climate Change, IPCC. På en rak fråga från mig " Men det finns ju inga vetenskapliga bevis för att koldioxiden är enda orsaken till en hotande uppvärmning" blev svaret "Nej, det må så vara, men nu har vi forskare kommit överens om att det är den enda möjliga orsaken".  
 
För mig ett ovetenskapligt svar med politiska övertoner som inte hör hemma inom någon vetenskap. Att stödja sig på ett konsensus är heller inget vetenskapligt bevis. Antingen vet man eller så vet man inte. All vetenskap och empirisk vetenskap ska alltid hela tiden öppet ifrågasättas och diskuteras och är heller inte en fråga om åsikter eller hypoteser utan om styrkta validerade och verifierade fakta som också kan falsifieras. Och framförallt, som några klimatforskare gjort, vägrar man inte att lämna ut underlagen till sina resultat och slutsatser eller kastar bort dem så att andra forskare och experter inte kan bedöma metoder, genomförande, resultat och slutsatser. Man undviker alltså medvetet möjligheten till konstruktiv källkritik.
 
Alla politiska partier utom SD har varit mer eller mindre eniga om de mål och den ekonomi som svensk klimatpolitik ska ha. Men alla de åtgärder Sverige infört har inte haft någon påverkan på utsläppen eller ett eventuellt klimathot. Konjunkturinstitutet har också dömt ut sju av nio åtgärder som svensk klimatpolitik infört. Och nej, vi vet inte om det verkligen finns några farliga klimatförändringar eller något klimathot i en nära framtid.

I mitt blogginlägg har jag också försökt att peka på några argument som talar emot att det finns ett allvarligt klimathot, att koldioxiden är huvudorsak till klimatförändringar, och visa att motståndet för klimatfrågan växer i världen.

Men det finns så många osäkerheter och kunskapsluckor i klimatfrågan att det behövs mycket mer och även bredare forskning. Forskning där resultatet redovisas öppet utan någon politisk inblandning av EU, IPCC, FN och politiska lobbyorganisationer, så kallade NGO:s, Non Governmental Organizations, som t.ex. WWF, Greenpeace, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen med flera som ofta står till vänster.

sid 2
NGO:s ska inte förväxlas med Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, som är kritisk till FN och IPCC och skeptisk till mycket av den politiskt styrda info FN och IPCC släpper ut.

Sverige och världen måste alltså snabbt komma tillbaka till korrekt forskning och avvakta med alla dyrbara klimatskatter, grön skatteväxling och andra åtgärder som kostar hundratals miljarder kronor som inte har någon klimatnytta och vi inte vet om och hur det påverkar ett framtida klimat!

 

Några klimatfakta

Man måste alltid skilja noga på miljö, väder och klimat som inte alls är samma sak. Det finns heller inte någon entydig definition på vad ett hållbart klimat är eftersom vi inte känner till alla dess delar. Väder kan förutsägas med hyfsat god säkerhet för ett och upp till i bästa fall högst tio dygn.

Klimat kräver alltid oavbrutna tidskalor på 30 till 50 år. En, tre, eller sju långa ovanligt varma eller kalla somrar under tio år, på en eller flera platser på jorden, är aldrig en klimatförändring på jorden. Därför är det också omöjligt att kunna göra en säker prognos för hur väder och temperatur ser ut på jorden om 1, 5, 10, 29 eller 80 år. Punkt.

Om vi inte har kunskap att förutse vädret mer än 10 dagar hur ska man då säkert kunna påstå att det kommer en klimatkatastrof om 5, 10, 30 eller 45 år? Svaret är enligt vissa klimatforskare och framförallt media och politiker datorproducerade modeller som bygger på bland annat förutsättande teorier och hypoteser. Modellerna bygger bland annat på att man indelat jorden i en stor mängd mindre moduler som bildar ett rutnät i longitud och latitud. Från varje modul har man hämtat fakta om väder och klimat, som tillsammans med en stor mängd andra fakta, antaganden, förutsättningar, hypoteser, teorier och uppgifter, ingår i konstruktionen av datormodellerna. 

 

sid 3

Problemet är att 70 procent av jordens yta består av hav där det inte finns några väderstationer, och att det inte finns någon fakta att hämta i många andra moduler. De förutsägelser om temperaturhöjningar som datormodeller efter långa mycket kostsamma datorkörningar i kraftfulla datorer lämnat de senaste 25-30 åren, har också visat sig stämma väldigt dåligt med de faktiska observationer man kunnat göra i efterhand. En gammal sanning om datorer och mycket annat i livet – skit in, skit ut – verkar mer än aktuell.

 Ett mycket viktigt klimatbegrepp är planeten jordens klimatkänslighet, alltså hur känsligt klimatet är för olika påverkan på jordens strålningsbalans, och där saknas kunskap och finns många olika teorier och åsikter om den är låg eller hög. Den s.k. återkopplingen är en annan lika viktig men olöst och svår fråga.
 Klimatfrågans forskning består av många olika delar som fysik, geologi, energi, klimatologi, meteorologi, ekonomi och hydrologi. Tyvärr också politik som inte alls hör till klimatfrågan.
 Den globala temperaturen har inte ökat under 18 av åren som man förutspått, och den pausen (s.k. hiatus) finns heller inte i de redovisade modellerna. Klimatvetenskapen och IPCC kan inte förklara den långa pausen i uppvärmningen.
 Den globala uppvärmning som de flesta forskare på båda sidor är tämligen eniga om är att temperaturen från 1850 till efter cirka 2010 ökat med cirka 0,8 grader C. Under samma period har halten av koldioxid i atmosfären ökat. 
 Global uppvärmning behöver inte vara dåligt för jorden eller för människan.
 Jordens klimat har ändrats många gånger i över 4 miljoner år och livet på vår jord finns fortfarande kvar. Klimatet är inget hot.
 Variationerna i vädret de senaste 100 åren har inte varit varken extrema eller allvarligare och därför finns det heller inget allvarligt klimathot.
 Varken FN, EU, miljöpartiet eller Sverigedemokraterna kan påverka klimatet med lagar eller ekonomiska åtgärder.
 Klimat kan inte förutsägas på grund av kaosteorin och kan heller inte mätas utan bara beräknas, enligt en av Sveriges
internationella och främsta klimatforskare professor Lennart Bengtsson, som här ger sin syn på klimatfrågan (Läs länken!) och klimatkonferenser. Den senaste var COP 24 i Polen 2018. 

https://detgodasamhallet.com/2018/12/17/nar-overtygelsen-forlorar-kontakten-med-verkligheten/


sid 4

Klimatvetenskapen, som inte är samma typ av vetenskap som meteorologi, saknar alltså tillräcklig kunskap för att kunna styra och förutsäga ett framtida klimat i alla dess nödvändiga delar. Dessutom finns det en viktig kaotisk process när det gäller väder och klimatsystem som är en helt oförutsägbar osäkerhet som gör det omöjligt att göra absolut korrekta förutsägelser. Även om vi kände till alla naturens lagar och hade tillräcklig kunskap om vad som styr väder och klimat så skulle man ändå inte kunna göra perfekta prognoser, och det får vi leva med. 

 

Varför blir man en klimatskeptiker 
och kan man vara klimatsmart?

Jag är sedan länge en sån där s.k. klimatskeptiker. Ett beskrivande skällsord som också är lögnaktigt. Självklart är jag inte skeptisk till klimatet! Jag är skeptisk till den subjektiva, partiska, okritiska och i många fall märkliga, ofta justerade och obevisade klimatfakta som hela tiden presenteras som politiskt korrekt och absolut sanning. Och framförallt till den intensiva och ofta lögnaktiga skrämseltaktik och hypoteser från NGO:s, Johan Rockström och politiker från främst de fem svenska rödgröna (Mp, C, Fi ,V, och S) om en nära klimatkatastrof.
Jag är alltså en klimathotsskeptiker.

Ingen riktig klimathotsskeptiker som läst på lite och satt sig in i klimatfrågan förnekar all den forskning och fakta som finns. Alarmister och skeptiker är eniga om att temperaturen stigit 0,8 grader Celsius sedan 1850. Många skeptiker anser också att jordens albedo förändras genom t.ex. skövling av regnskog.

Skeptikern förnekar heller aldrig vetenskapen. Tvärtom man bryr sig om och vill få fram all forskning och vetenskap som finns om klimatfrågan. Inte gömma undan den och sedan larma om bara ena sidan av myntet.


sid 5
 

Johan Rockström är agronom och klimatalarmist men är inte klimatforskare utan kallar sig planetskötare. Han har disputerat med en avhandling om jordbruk och hydrologi i Afrika, och var 2004-2012 vd för Stockholm Environment Institute, en stiftelse skapad av regeringen 1989. Hans alarmistiska retorik, där hans fakta inte alltid stämmer med all klimatforskning och IPCC, har skapat onödig klimatångest hos många som inte bryr sig om källkritik och att tänka till lite om vargen kommer eller inte efter alla larm.

Det är också mycket märkligt att all svensk media låter honom vara okritisk ensam herre på täppan utan att släppa fram varken IPCC:s utvalda klimatforskare eller klimatforskare som är skeptiska till delar av den klimatforskning som IPCC presenterat.

Skrämmande fegt att inte syna båda sidor av klimatfrågan och ett hån mot svenska folket, Johan Rockström! Gäller även SVT, TV4, SR, vetenskapsredaktioner, Klotet, SVD, DN, Expressen. Aftonbladet, GP och en majoritet av de svenska journalister som skriver i papperspress med digitala kopior på nätet!

Det ständiga larmandet år efter år om obevisade fakta och tipping points som aldrig slår in, är en av flera anledningar till att det finns alltfler klimathotsskeptiker både i Sverige och runtom i världen med en annan klimatvetenskaplig sanning.

Det finns sedan slutet av 1900-talet ett allt större motstånd i Sverige och runtom i världen mot flera av de teorier, datormodeller och hypoteser som vill göra gällande att jorden och människan kan gå under på grund av ett värmande klimathot. Att människans påverkan och utsläpp av koldioxid skulle vara roten till allt ont i världen och till alla delar är korrekta. Och framförallt mot det mycket stora och dominerande inslaget av närmast religiös politisering av vetenskapen runt klimatfrågan.

sid 6
 

Det har blivit mer regel än undantag i klimatfrågan att de som alarmerar om klimathoten ofta tar till ad hominem-argument (personangrepp som handlar om personens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att bemöta sakfrågan) i sin kritik av klimathotskeptikerna. För mig betyder detta sätt att bemöta kritik, att trovärdigheten i kritiken mot skeptikerna minskar radikalt och att alarmisterna skjuter sig själva i foten. 
 
Vetenskapens uppgift är att också ifrågasätta, men inte på det sätt som länge skett inom klimatvetenskapen genom olika hot om allt möjligt, utan med korrekta och sansade diskussioner med alla fakta för eller emot på bordet. Men det har framförallt de vänstra, gröna och röda partierna och deras NGO:s, med kraftigt stöd av all media i ryggen, vägrat och protesterat mot. Inte minst, i vissa fall, skattefinansierade politiska lobbyorganisationer som Greenpeace, Världsnaturfonden, och Naturskyddsföreningen. 

Docenten och klimatalarmisten Martin Hultman hos Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har av regeringen (S+MP) den 1 juli 2018 beviljats ett anslag på 5.872.000 kr för studier i klimatförnekelse! Ansvarig myndighet är Energimyndigheten genom projekt P46178-1. Ett skamligt politiskt korrekt bevis på hur desperata och rädda klimatalarmister, universitetsvärlden, och den gröna socialistregeringen är, när det gäller att driva igenom den globalistiska klimatpolitiken som IPCC och FN bestämt ska vara den enda sanna men inte är det.

Detta anslag från regeringen är ett bedrövligt hån mot all  vetenskap och ett typexempel på de rödgrönas partiska okunskap i klimatfrågan!

"Science is settled" när det gäller klimatfrågan. Men den vetenskapliga sanningen är faktiskt att ”Science is NOT settled”. Vad ska vi då göra om det om 30 eller 100 år visar sig att den globala uppvärmningen verkligen blivit katastrofal? 

sid 7

Människan och djuren har under sin tid på jorden visat att man genom sin kreativitet, utveckling och att hela tiden hitta och använda ny kunskap har en mycket god förmåga att anpassa sig. Människan har gjort det många gånger i världshistorien och kommer att klara det igen om det skulle bli två, tre eller fem grader varmare. Eller kallare, som faktiskt en hel del klimatforskare hävdar i stället kan inträffa och som i så fall är mycket farligare för mänskligheten.

Ett av det värsta och mest felaktigt använda och lögnaktiga ord jag vet är klimatsmart. Att vara klimatsmart handlar om att på olika sätt vara 100 % politiskt korrekt till en rad olika och påhittade förutsättningar. Problemet är att de som lyder och tror att de är klimatsmarta aldrig vet om det man gör får avsedd verkan, kommer att uppfyllas, eller blir som man tror. 
 
Man kan inte vara smart mot klimatet eftersom som vi inte vet om det politiskt korrekta är just absolut korrekt, saknar väsentlig kunskap, och inte vet tillräckligt om orsak och verkan. 

 

FN:s Klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel Climate Change, IPCC, är INTE som många tror en sammanslutning av klimatforskare som forskar på klimatet. (www.ipcc.ch) Med säte
i Geneve i Schweiz har IPCC utvecklats från att samla och sammanställa all klimatforskning i världen till en av representanter från FN:s medlemsstater politiskt styrd byråkrati, som ägnar sig åt att samla in och sammanställa bevis från olika klimatforskare om att det finns bevis för antropogen påverkan genom utsläpp av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Intergovernmental betyder "mellan stater" och innebär alltså politik och inte vetenskap.

sid 8

Från dessa gör man ett urval och sammanställer i hittills fem rapporter. I en speciell rapport som vänder sig till politiker och beslutsfattare, Summary for policymakers, SPM, justerar och lägger man fakta tillrätta så att dessa blir mer lättförståeliga men också mer politiskt korrekta och passar den bakomliggande agenda om politisk makt och ökade skatteuttag som FN, EU och många andra vill ha. 
 
Det innebär i många fall att de slutsatser och den fakta i SPM, som media sedan redovisar och politikerna grundar sina uttalanden och politiska beslut på, inte innehåller alla de forskningsresultat som finns runtom i världen med koppling till klimatet. Summary for policymakers, SPM, är alltså politiskt beställd och styrd klimatfakta med tveksam full trovärdighet.

Ursprungsfakta i de fullständiga rapporterna (den senaste, The Fifth Assessment Report, AR5 från 2014), kräver kunskaper i fysik, matematik och fackspråk på engelska för att kunna bedöma och förstå. Politiseringen av klimatfrågan handlar alltså sedan länge inte enbart om forskningsresultat och  klimatvetenskap utan också om partisk politik och beställd vetenskap. Den typen av klimatvetenskap kallas pseudovetenskap.
 
Flera klimatforskare har genom åren hoppat av allt samröre med IPCC beroende på att man anser att forskningen och de datorbearbetade klimatmodeller man tagit fram inte längre handlar om vetenskap, utan är en form av nästan religiös, partisk politik och politisering av fakta.
 

FN:s gröna klimatfond

De uppskattade uppgifter och beräkningar om kostnader och skatteuttag för en s.k. grön omställning runtom i världen som görs för att stoppa klimatförändringarna och bland annat betala forskningen, handlar om cirka en miljard US dollar per dygn! Utan att man hittills påverkat klimatet ett enda dugg! 

sid 9

Så här skrev regeringskansliet den 15 maj 2015 om FN:s Klimatfond:
”Vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 enades parterna om att etablera en ny klimatfond: Gröna Klimatfonden (Green Climate Fund, GCF). Fondens uppdrag är att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser, inklusive skogsrelaterade insatser.” 
 
”Enligt beslut på FN:s klimatmöten under 2010 och 2011 har höginkomstländerna ett åtagande om en målsättning att via olika finansieringskällor - privata, offentliga och innovativa - mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från och med 2020 till klimatåtgärder i utvecklingsländer.”
 
”Regeringen har beslutat om att bidra med fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden. Bidraget, som omfattar perioden 2015-2018 utgör det mest ambitiösa bidraget per capita av alla givareländer.”

 
Men USA och även andra länder har inte betalat. Klimatfonden i Sverige finansieras med pengar från SIDA och biståndet, men ingen vet om eller hur pengarna stoppar några klimatförändringar eftersom tillräcklig klimatkunskap saknas. Den gröna klimatfonden handlar inte om att kompensera I-ländernas dåliga samvete genom att betala för att man tror att man kan stoppa klimatförändringar i form av 2-4 plusgrader. Inte heller att U-länderna kommer att kunna ha råd att satsa på minskade koldioxidutsläpp. Fonden är en annan form av bistånd till U-länder och små nationer som måste prioritera mycket annat och viktigare, som elförsörjning, skolor, toaletter, avlopp och rent dricksvatten. Det är falskt att kalla det för en grön klimatfond när det är en typ av bistånd från FN för att samla och styra upp små nationers röststöd för den utveckling eliten och FN vill ha!sid 10

Politik, ekonomi, makt och globalisering

Klimatfrågan handlar inte bara om hypoteser, datorproducerade modeller, teorier, falsklarm och en okritisk subjektiv media utan också om makt, politik, globalisering och ekonomi. Eventuella klimatförändringar har blivit ett verktyg som enligt många av oss skeptiker handlar om en odemokratisk politisering och globalisering som måste försvaras till varje pris. Makt och en dold Agenda 2030, samt en farlig önskan om en av FN och elitistiskt ledd världsregering och i så fall en form av världsdiktatur och en ökad risk för ett tredje världskrig. Vetenskap som blivit politiserad och därmed i många stycken politiskt beställd vetenskap övergår till pseudovetenskap och blir därmed åsikter.
 
Ta dig tid och internetsök på olika fakta och kritik om kanadensaren och socialistiska globalisten Maurice Strong och hans stora och långa koppling till klimatfrågan, IPCC och FN. När FBI började syna Strongs affärer stack han till sina kompisar i Kina där han dog 2015.
 
Strong är (tillsammans med Romklubben och flera andra) ”klimathotets fader” och var generalsekreterare under Stockholmskonferensen om klimat och miljö 1972. Dagens Nyheter bevakade konferensen, och citerade Strongs varningar i rubriken ”Vi har tio år på oss att hindra katastrofen”. När jag uppdaterar i december 2019 så har det gått 47 år utan att en enda klimatkatastrof varit synlig för världen trots att Strong, FN, IPCC, agronomen Rockström och en massa andra journalister, politiker, personer, organisationer NGO:s och all riksmedia larmar sig hesa varje dag!  


Syftet är att skrämma mänskligheten med ett klimathot eftersom det är väl känt att rädda människor är lättare att styra och få att lyda om man t.ex. vill förändra samhället. Så har diktatorer jobbat i två tusen år och låt dig inte luras av all media eller elitpersoner och politiker utan ta reda på fakta och kolla även all alternativmedia och utlandsmedia på internet. Skyll inte på språkkunskaper. Google translate översätter tillräckligt åt dig. 

sid 11

Larmen och hoten ska också skapa acceptans för att folket villigt ska betala höga klimatskatter för att stoppa ett klimathot som man inte kan stoppa varken med skatter eller så kallad hållbar grön omställning. Och varför ska vi betala för något nu som vi inte vet hur vi ska kunna stoppa och som kanske inträffar om 30, 50 eller 100 år? Samma taktik som forna tiders avlatsbrev från prästerna fast i modern version. Betala dig fri från den mänskliga påhittade synden.
 
Vad handlar då klimatförändringarna om? För det första vet man inte säkert om det kommer att bli en uppvärmning eller en avkylning och i så fall tillbaka till Lilla Istiden som varade en mycket lång period efter medeltiden från cirka 1350 fram till 1850. Eller ingen förändring alls. Inte heller vet vi om kodioxiden är huvudorsak till eventuella klimatförändringar. Och det väder-och temperaturförslag som forskarna skapat med sina datormodeller har under de senaste cirka 40 åren stämt dåligt med det man förutspått och felaktigt kallat för säkra prognoser fast det handlat om möjliga scenarier. Ett naturligt och sedan länge ständigt återkommande väderfenomen, El Nino, har också spätt på uppvärmningen även under 2000-talet. Andelen naturliga orsaker i klimatet saknar forskarna kunskap om. Orsaken till Lilla Istiden vet klimatvetenskapen inte heller, och det kan vara så att återhämtningen (0,8 grader) fortfarande pågår.

Men det finns andra bakomliggande orsaker, och mycket av de påstådda klimatförändringarna handlar om politisk religion, hypoteser och faktiskt manipulerad klimatforskning. Exempelvis Michael Mann och hans s.k. hockeyklubba där han lyfte bort hela medeltiden för att få modellen att stämma. Och som sagt globaliseringen och en önskan från eliten i FN att skapa en enväldig vänsterdiktatur i form av en styrande världsregering i FN.

Konspirationsteorier skriker säkert någon!
Det finns ett flertal bevis på motsatsen.sid 12

Sir John Houghton, professor i atmosfärisk fysik och vice ordförande i IPCC:s arbetsgrupp och huvudredaktör för IPCC:s tre första rapporter har sagt ”Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.” 

Om man måste ljuga om en katastrof som inte inträffat så är den en lögn.

Alexander King var en av de som bildade den globalistiska och malthusianska tankesmedjan Club of Rome (Romklubben)1968 vars medlemmar ofta tillhört en s.k. elit och/eller kungligheter. Den svenska f.d. politikern Anders Wijkman har varit dess ordförande. Romklubben har givit ut flera rapporter om bl.a. oljekris och befolkningsproblem som senare med facit i hand visat sig helt felaktiga. Ett känt officiellt uttalande av King är: ”I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning vore en lämplig metod.”
 
Jag uppmanar den som vill veta mera om Romklubben att läsa ett inlägg som Lars Bern skrev på Klimatupplysningen den 29/11 2013. Lars Bern är disputerad fysiker och haft chefspositioner i mycket stora företag.

Christiana Figueres föddes 1956 som dotter till presidenten i Costa Rica. Hon är diplomat och antropolog och känd som globalist och socialist som 2010 av FN:s generalsekreterare utsågs till exekutiv chefsekreterare för UN Framework Convention of Climate Change. På en presskonferens i Bryssel 2015 sa hon bland annat att klimatfrågan egentligen inte handlar om globala och katastrofala klimatförändringar utan om att krossa kapitalismen och återinföra socialistisk planekonomi. ”This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution.”

sid 13
Ett första steg mot detta är FN-avtalet om invandring och migration, Global Compact for migration, även kallat Agenda 2030, som Sverige skrev under den 10 december 2018. Men cirka tolv nationer bland annat USA, Australien samt flera EU-länder, har insett alla de negativa konsekvenser avtalet innebär för varje nations självbestämmande och demokratiska suveränitet och vägrade skriva under. Och både i Sverige och Belgien blev det folkliga gatuprotester. 
 
Etikfilosofen Torbjörn Tännsjö har under hösten 2018 gått ut i media med att vi måste skapa en världsdiktatur ledd av FN för att kunna stoppa klimatförändringarna. Alltså 100 procent diktatur och globalisering. Detsamma har även f.d. tv-meteorologen Pär Holmgren gjort i samband med att han blev toppnamn hos Miljöpartiet inför EU-valet i maj 2019. Men jag är övertygad om att minst 97 procent av världens befolkning nog anser att de båda har skjutit sig själva i foten med luftvärnskanon!
 
Det finns faktiskt en doktorsavhandling på svenska, Ordo ab Chao, (ungefär "styra genom kaos" ) av Jakob Nordangård, Linköpings universitet, som bland annat tar upp de bakomliggande orsakerna, personerna, åsikterna och syftet med att skapa ett klimathot. Du kan också få mer info i boken Domedagsklockan av Karlsson, Nordangård, Radetzski.

Mångmiljardären David Rockefeller, USA, (1915-2017) som bland annat är skaparen av Trilaterala Kommissionen, där Annie Lööf (C) är en av flera svenska medlemmar, skriver i sin biografi Rockefellers Memoarer om anklagelsen för att vilja ha globalisering och en världsregering. "Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it." (Om detta är anklagelsen erkänner jag mig skyldig och jag är stolt över det.)

sid 14
Klimatet och dess eventuella förändringar har inte kommit att handla om empirisk vetenskap, utan mer om politik, makt över demokratin och ekonomin och en önskan om total världsglobalisering. Detta är helt fel väg att gå och påverkar inte jordens klimat!

 
Media, radio, tv, tryckt press och nättidningar
När det gäller empirisk vetenskap som klimatvetenskapen, som bygger sin grund på erfarenhet, studier, experiment, teorier, mätning, faktainsamling etc., så finns det ingen absolut sanning. Men det tror nästan all svensk media när man 24-7 trycker på larmet. Det går inte att se på eller lyssna till ett enda inslag på tv eller radio eller bläddra i en tidning utan att det måste nämnas något om klimatet eller klimatförändringar. Vad är man rädd för? Vad vet medierna om fakta, orsak och verkan om klimatfrågan som vetenskapen inte vet eller är osäker på?
 
Programmet medierna i Sveriges Radio P1 redovisade 2018 att klimatfrågan ökat i svensk media med 20.000 fler artiklar än 2017 till totalt 82.000 artiklar. Som jämförelse skrevs 150.000 artiklar om det betydligt viktigare riksdagsvalet. Att så många tidningar larmar, hotar och skräms med klimatfrågan nästan varje dag är skrämmande eftersom klimatfrågan och eventuella klimatförändringar kräver tidskalor på 30 till 50 år och inget händer med klimatet under 1 eller 15 år! Dessutom uppvisar journalisterna och skribenterna en skrämmande okunskap och genomgående dålig journalistik eftersom man aldrig redovisar alla fakta som finns, aldrig gör en noggrann faktakoll med olika källor om siffror och påståenden, och aldrig ställer och redovisar kritiska frågor till alarmister och skeptiker.

Det som händer varje dag handlar om väder och inget annat. Därför kan du lugnt sluta läsa om klimatet i din tidning eller kolla på tv och radio om klimatfrågan. Det enda som hänt från 1850  är att den globala temperaturen, på senare år mätt med satelliter, har gått upp cirka 0,8 grader Celsius.

Att varken SVT eller TV4 på alla år som larmen gått har lyckats med att få till en två till tre timmar lång diskussion om klimatfrågan på bästa sändningstid, utan politiker och journalister och med lika många svenska forskare och experter från både alarmistsidan och skeptiker, är en rejäl skandal! 

Ett av många, många, exempel på att det inte går att lita på vad tidningarna skriver och på nyhetssändningar och inslag i tv och radio om klimatfrågan, är ett inslag i Rapport den 29 april 2018 om översvämning i det starkt överbefolkade landet Bangladesh. Den kvinnliga reportern som är känd som klimatalarmist berättade att översvämningen och den höga havsnivån berodde på klimatförändringarna som skapat klimatflyktingar. 


sid 15
Inslaget anmäldes av ett flertal personer till Granskningsnämnden för faktafel, osaklighet och partisk rapportering. Anmälarna, där några hade specialkunskap från området, hävdade att landet är ett floddelta med uppslammade massor som sätter sig, att landet sjunker, och på rörelser i den tektoniska plattan och kontinentalplattornas sammanstötningar. Att de saknas vetenskapliga belägg för att en temperaturökning på 0,5 grader under 60 år inte orsakat den aktuella eller alla tidigare svåra översvämningar. Granskningsnämndens beslut (Diarienummer 18/01500) kom den 21/12 2018 som kritiserade men friade inslaget trots att ”det brister i förhållande till kravet på saklighet”.

Ett ännu starkare bevis på televisionens ständiga partiskhet och upprepande av obevisade fakta när det gäller klimatfrågan kom dagen efter beslutet den 22/12. Rapport hade skickat en ny reporter till Bangladesh som fortsatte rapportera på samma kritiserade och felaktiga sätt!

Så här motiverar granskningsnämnden bland annat sitt beslut:
"SVT vill i det här sammanhanget erinra om att granskningsnämnden i en rad beslut har konstaterat att IPCC:s (FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Nämndens hå̊llning har därför varit ”att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig strida mot kravet på opartiskhet”. 

Granskningsnämnden utgår alltså från att all rapportering i klimatfrågan inte kan ifrågasättas! Slutsatsen blir då att all SVT:s klimatrapportering är opålitlig och partisk. Punkt.

Jag vill påstå att svensk media och dess ansvariga ägare, redaktioner, journalister och skribenter inte gör sitt jobb och redovisar alla fakta när det gäller klimatfrågan. Alla har vi en egen tro, åsikter och agenda, och det gäller även tidningar och journalister. Det är svårt att skriva artiklar om något när tvärtemot strider mot den egna uppfattningen. Men det är inte svårt att redovisa fakta både för och emot men de görs aldrig när det gäller klimatfrågan så journalistiken är uppenbart vinklad, partisk och alarmistisk. Man ställer aldrig frågor som: Hur vet vi det? Varför är det så?, Finns annan forskning och fakta som talar emot? Gräver efter bakgrund djupare fakta eller ställer ens följdfrågor och ifrågasätter sanningen i ett påstående. En nyhetsartikel eller ett nyhetsinslag ska svara på frågorna vad, vem, var, varför, hur och när. Och den ska ha en känd och kollad källa, vara sann och faktakorrekt. Partiska s.k. nyheter hör hemma under rubriken ledare och debatt.

Varför ser man aldrig att skeptiska experter och klimatforskare skriver om alla felaktigheter och redovisar sin sanning i svensk press på papper och internet?
Svar: Alla svenska medier har blockerat dessa från debattsidor, kommentarsfält och faktiskt också e-post! 


sid 16
En undersökning av medieforskaren och journalistikprofessorn Kent Asp Göteborgs Universitet 2006 och 2011, visade att i hela den svenska journalistkåren är Mp, V och S kraftigt överrepresenterade med över 70 procent. För Sveriges Radio och SVT var det 71 procent. Så om du har klimatångest är det alltså inte bara politikernas fel utan även journalisternas. Inte heller klimatets fel och dess genom årmiljonerna naturliga och långtifrån kända historia och framtidsagenda.

 
Klimatrealisterna och Klimatupplysningen 
Sveriges största blogg och hemsida för klimatet när det gäller motståndet mot AGW-hypotesen (AGW = Anthropogenic Global Warming) är www.klimatupplysningen.se
 
Bloggen drivs av föreningen Klimatrealisterna och där skrivs inlägg både av forskare, fysiker, meteorologer, professorer, naturvetare, civilingenjörer, pensionärer och folk med frågor och åsikter om klimatfrågan. Föreningen samarbetar med både Klimarealisterne i Norge och Klimaealisme i Danmark och är medlemmar i nätverket European Climate Realist Network, ECRN. Inläggen är oftast kritiska till den forskning som IPCC, Rockström och media presenterar och hotet om allvarliga klimatförändringar. Det är högt i tak, och även kommentarer med motsatt uppfattning som tror på AGW släpps fram på bloggen, som mellan 2007 och 2013 hade över 11 miljoner besök varav ca 2,6 miljoner besök 2013 med en topp på 32.000 den dag IPCC släppte sin rapport.

Under 2019 har bloggen sedan länge haft ett snitt på över 300.000  besök/månad och över 12.000 besök per dag, och under oktober 2019 hade bloggen passerat 395 000 besökare. Det är alltså en myt och en lögn som alarmisterna från AGW-sidan påstår att det inte finns mer än ett litet obetydligt antal klimathotsskeptiker i Sverige, och mörkertalet är nog betydligt större än många politiker och klimatalarmister vill veta. 

 
Fel om klimatfrågan
Härmed några rubriker och argument för att i någon mån styrka varför alltfler människor, forskare och även nationer inte tror på ett katastrofalt klimathot eller förödande klimatförändringar där koldioxiden är hela orsaken till några minimala plusgrader högre framtidsscenario. Argument och fakta som för länge sedan också borde varit redovisade i all media och politiska anföranden, men som man har hållit tyst om för att de inte passat den politiska agendan och varit politiskt korrekta.
Vad i hela friden är man rädd för ska spricka om alla klimatfakta kommer upp på bordet?  


sid 17
97 % klimatforskare eniga är lögn
”Science is settled, the debate is over”. Konsensus råder i klimatfrågan och 97 % av klimatforskarna är eniga om att människan är orsak till uppvärmningen och klimathotet genom sina utsläpp av koldioxid. Nej, och 97 % är inte sanningen och handlar om manipulerad och partisk statistik. 
 
University of Illinois (K.Zimmerman och P.Doran) frågade 2009 ut ett stort antal klimatforskare och 3.146 svarade. Frågan var om temperaturen ökat, minskat eller var konstant sedan år 1800 och om människans aktiviteter bidrar till global uppvärmning. OBS! – Inte om koldioxid var en orsak. Från dessa 3.146 plockades 160 klimatforskare ut som man ansåg vara representiva. Av dessa 160 selekterade man fram 79 klimatforskare där två hade svarat nej på frågan. Därför ansåg man att 97,5 % (77 av 79) av forskarna svarat ja på frågorna. Men svaren från 49,4 % av de 160 klimatforskarna ignorerades helt! Hur många svar som ansåg att temperaturen ökat, minskat eller var konstant redovisas inte. Enkäten svarar heller inte på frågan om klimatforskare är eniga om klimatförändringar, koldioxidens betydelse eller ett hotande klimat. Den här enkäten och resultatet kritiserades massivt av en rad andra forskare och ansågs uselt genomförd av en stor majoritet.

John Cook et al i Australien letade samma svar på ursprungsfrågan från Illinois genom att 2013 gå igenom sammanfattningarna i 11.944 klimatartiklar och kom fram till 97,1%. Även Cook blev direkt rejält nedtryck i skorna eftersom även han bland annat hade ignorerat 66 %! 
 
Jag skäms inte för att kalla båda enkäterna för en partisk och ren statistiklögn!

Professor David Legates, University of Delaware, gjorde om Cooks undersökning och kom fram till att 41 av de 11.944 klimatartiklarna tydligt svarade ja på frågorna och att rätt procent då är 1,02%!
 
Som sagt – Det finns tre slags lögner: Lögn, förbannad lögn och statistik.sid 18
Växthuseffekten
Den s.k. växthuseffekten är inte som många tror ett hot mot människan och jorden. Det är ett skikt av olika gaser i atmosfären som omger jorden och ser till att släppa igenom strålning och solens värme och energi och bromsa upp returen och är livsavgörande för allt liv på jorden. Koldioxid är en av flera gaser i skiktet. Koldioxiden utgör 2018 cirka 400 ppm (parts per million = miljondelar av totalen) eller 0,04 procent av det totala antalet gaser. Utan växthuseffektens skydd skulle vi ha en global medeltemperatur på jorden runt 18 minusgrader C i stället för som nu runt 14 plusgrader Celsius! 

Det skyddande skiktet består bland annat av gaserna metan, ozon, lustgas och koldioxid men domineras till över 90 procent av vattenånga. Vattenånga kan dels vara i form av en gas och dels ett kondensat (moln). Vattenånga är en mycket starkare växthusgas än koldioxid och har en stor betydelse för klimatet och den s.k. återkopplingen. När det gäller vattenånga är forskarna inte alls eniga och det behövs mycket mer forskning. 


Al Gores märkliga film och Nobelpris
Den f.d. presidentkandidaten Al Gore fick tillsammans med FN:s klimatpanel ta emot Nobels norska fredspris för sitt arbete med att informera om klimathotet. Enligt min mening ännu en skandal från den norska Nobelkommittén. Men den film han gjorde om detta är av en brittisk domstol, "High Court" förbjuden att visas i "public schols" utan att man samtidigt går igenom de minst nio grava faktafel som finns i filmen och som strider mot fysikens lagar och vetenskaplig fakta! Lord Christopher Monckton of Brenchley, tidigare rådgivare åt f.d. premiärministern Margaret Thatcher och en av världens mest kända klimatshotskeptiker, har hittat 35 faktafel och flera kraftiga överdrifter i filmen. En av de mest tokiga var att hota med att havsnivåerna snabbt kunde stiga med 8 meter. Al Gore flög sedan jorden runt för att hålla föredrag om klimathotet och jordens undergång. Enligt obekräftade uppgifter lär varje föreläsning ha kostat cirka en kvarts till en halv miljon kronor, och kraven lär ha varit ingen press eller media och absolut inga frågor. Detta anser jag inte handlar om korrekt föreläsning,  information och seriös vetenskap.sid 19
Solen
Att solens kända funktioner, cykler och processer är viktiga när det gäller temperaturer, väder och klimat har diskuterats betydligt mindre än koldioxidens inverkan. Solen har en solfläckscykel på cirka 11 år och går nu mot en grand solar minimum. Den danska fysikern och klimatforskaren Henrik Svensmark får dock alltmer support för sin teori att solen, molnen och kosmisk stålning samverkar och påverkar den globala uppvärmningen, väder och klimat, i form av kyla och värme. Men har också fått motstånd för sin teori som ansetts ”galen” av vissa andra forskare. Men kom ihåg att det finns flera exempel på forskningsresultat, hypoteser och teorier som kraftigt motarbetats men som senare kunnat styrkas, valideras eller verifieras och då fått en stor betydelse för människan. Ingen kan väl ha missat att solen värmer?
 
Isar, havsnivåer och extremt väder
Att havsisarna vid Arktis (Nordpolen) och Antarktis skulle smälta och orsaka en förödande höjning av havet och översvämningar kommer heller inte att ske. Det strider mot fysikens lagar att havsis som smälter skulle öka havsnivåerna mer än en enda millimeter. Däremot skulle det kunna bli problem om den landbaserade isen smälter. Men det finns beräkningar att om all snö och is på det 2 till 3 kilometer tjocka istäcket på Grönland skulle börja smälta, så skulle det troligen ta flera hundratals år.

Det finns rapporter i december 2018 från Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, att isläget på flera håll i norra halvklotet är normalt. National Snow Ice Data Center hos University of Colorado i USA rapporterade den 4/12-18 att isen i Arktis växer snabbare än genomsnittet i november. Sommaren 2018 hade både Island och Grönland lång kyla och några båtar och ett kryssningsfartyg fick begära isbrytarhjälp utanför Grönland när man fastnat i isen. 

Och förresten, varför skulle det vara så farligt om nu havsisen i Arktis skulle få för sig att minska och smälta sommartid och under några veckor öppna en ny viktig och kortare sjöled från Europa genom Barents hav och Norra Ishavet till Asien och USA i Stilla Havet? Detta hände redan 1878-1880 då Nordenskiölds Vegaexpedition klarade det. Två isförstärkta lastfartyg gjorde om det från Sydkorea till en hamn i Karahavet i Sibirien med hjälp av en stor rysk atomisbrytare i september 2009.

sid 20
Från Arktis rapporterade den svenska statsisbrytaren Odens internationella sommarexpedition till Nordpolen att de i augusti 2018 fick kämpa med den tjockaste och mest besvärliga issituation som man stött på jämfört med flera tidigare expeditioner till Arktis. I rapporten fanns bilder på över tre meter tjocka havsisflak. Man lyckades heller inte komma ända fram till Nordpolen som var målet utan måste etablera sin forskning på isen 6,5 nautiska mil (12 km) från Nordpolen.

I Antarktis (Sydpolen) och väderstation Amundsen-Scott var temperaturen 2018 mellan 26 och 63 minusgrader Celcius året runt. På någon station kan det vara mellan noll och 3 plusgrader ett antal dagar i slutet och början av ett nytt år, som är Antarktis korta ”sommar”. Väderstation Vostok hade mellan 1960 och cirka 2018 nästan alla åren en temperatur som pendlade mellan minus 30 grader Celsius ned till över 70 minusgrader C. Då smälter knappast isen som media ibland påstår. Även i Antarktis har för några år sedan ett kryssningsfartyg med bland annat media ombord som skulle få se hur illa ställt det var med isklimatet fastnat rejält och fick vänta flera veckor på långväga isbrytarhjälp. 

Media och olika alarmistorganisationer har i många år larmat om att havsnivåerna snabbt kommer att stiga 2, 3 eller kanske 5 meter p.g.a. klimatförändringarna. Det finns ingen vetenskap bakom detta, men däremot har man på flera platser runtom vår jord, till exempel i New York och Stockholm, bra koll på havsnivåerna med hjälp av fasta peglar och satelliter.

Den årliga globala havsnivåökningen anses vara runt 2 - 3 millimeter per år. I Sverige är havsnivåökningen noll eller på minus i Östersjön på grund av den pågående landhöjningen efter senaste istiden utom på några områden längst ned i södra Sverige. En av Sveriges och världens främsta experter på havsnivåer är Nils-Axel Mörner. Hans forskning och mätningar visar att havsnivåerna på Västkusten stiger med 1 mm/år. Om 100 år är då höjningen 10 cm. Mörner har också haft koll på öar som Maldiverna som det larmats om och att de snart kommer försvinna på grund av klimatförändringar och stigande havsnivåer, men där ligger havsnivåerna nästan helt stilla. 

sid 21
 
Det finns fortfarande 2018 inga vetenskapliga bevis för att det skett en ökning av orkaner, stormar, bränder, översvämningar, torka och andra så kallade extrema händelser på jorden som beror på en ökning av koldioxid eller klimatförändringar. Det handlar om väder eller helt andra naturliga eller förklarade orsaker. Faktum är att extrema händelser som oftast kopplats till pågående klimatförändringar har minskat. Och det har även konsekvenserna eftersom det finns allt bättre teknik för att förutse dem. Skogsbränder beror heller inte på klimatförändringar.
 
Extremt väder som stormar och kraftig vind skapas inte av ett varmare klimat eller högre temperaturer som media ofta påstår, utan av höga tryckskillnader mellan lågtryck och högtryck i atmosfären samt av corioliskraften och temperaturskillnader.


Vindkraft är miljöförstörande elenergi
I Sverige hade vi 2018 en elproduktion som är en mix av över 80 % kärnkraft och vattenkraft. Den 19/12-18 kl 12.00 bestod elproduktionen av 35,8% kärnkraft, 47,4% vattenkraft, 8% vindkraft, 7,4% värmekraft plus ospecificerad elkraft enligt Svenska Kraftnäts timstatistik under årets alla dagar. Den totala elproduktionen var 24.127 MW och förbrukningen 21.620 MW. Det innebär att Sverige kunde exportera 2.507 MW som hjälper till att hålla ned elpriserna i Sverige. Vindkraften behöver också s.k. reglerkraft från annan samtidig elproduktion eftersom vindkraften är intermittent och opålitlig och inte producerar lika mycket el varje sekund.

Förutom själva klimathotet och en eventuell temperaturhöjning, handlar klimatfrågan om vår energiförsörjning och om den också ska vara miljöförstörande med 18.000 planerade (2014) och kraftigt skattesubventionerade ineffektiva och intermittenta vindkraftverk i Sverige. Risken var dock stor att du skulle få ett högre elpris och ett par kronor högre bensin- och dieselpris efter valet 2014, vilket ju också skedde.

När Sveriges beslutade nedläggningar av kärnkraft nu är ett nära faktum, så får vi förhoppningsvis lita på att det nya säkrare kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland kan stötta upp miljöpartiets klimatångest. Och ny säkrare kärnkraft byggs för fullt runtom i världen. Cirka 60 kärnkraftverk är under byggnad medan cirka 150 till ligger på ritbordet och projekteras. Trots att miljöpartiet envist hävdar att kärnkraften läggs ned runtom i världen.

sid 22
 
Tyskland har flest vindkraftverk och högst installerad effekt i Europa 2018. Den gröna energiomställningen (Energiewende), där man delvis ersatt kärnkraft med runt 30.000 skattefinansierade vindkraftverk, har medfört ett elpris per kWh som är cirka 3,60 kr (runt €35 cent) medan det fortfarande i Sverige pendlar runt 70 öre. Vindkraftverken har förfulat de tyska landskapen och skapat en mycket stor miljöförstöring utan att koldioxiden minskat eller klimatet påverkats ett enda dugg. För att klara baskraften och vindkraftens absoluta behov av reglerkraft så kör man på med ökad kolkraft. Tyskland och Danmark har mest vindkraft i Europa, har samtidigt världens högsta elpriser, och importerar elkraft från andra länder.
 

Vindkraft är alltså ett dyrt miljömisslyckande inte minst i Tyskland, och det ska vi inte fortsätta med i Sverige av många skäl inte minst miljömässiga och ekonomiska. Därför måste utbyggnaden stoppas och alla skattesubventioner och dyra klimatcertifikat omgående tas bort!


Koldioxid
Koldioxid, CO2, är normalt inte en farlig gas för livet på vår jord. Klimathotsalarmisterna har lyckats få koldioxid att bli ett hot, men den gör faktiskt mycket mer nytta än skada, är absolut livsnödvändig för människor och djur och hotar inte jorden eller människan. Koldioxid används som skyddsgas vid svetsning. I brandsläckare tar den bort syret runt eldhärden, Löst i vatten blir den kolsyra och finns i öl och sockerdricka.

Det måste finnas en viss andel CO2 i människans kropp för att vi ska överleva och varje människa andas hela tiden ut cirka 4 % koldioxid i utandningsluften vilket innebär flera hundra kilo koldioxid på ett år. Mängden beror på om du sitter still eller springer. Men, koldioxid i höga halter och stor mängd och speciellt i slutna rum är livsfarlig och kan orsaka kvävning och död eftersom den tränger undan syret. 

Koldioxid är en förutsättning för fotosyntesen som i sin tur är en förutsättning för att jordens befolkning och djur inte ska svälta ihjäl. Ju mer koldioxid växterna får desto bättre klarar dessa också perioder av torka. Det finns en enighet bland klimatforskarna om att koldioxid är en s.k. växthusgas, men med motsatta uppfattningar om dess betydelse för temperaturhöjning, uppvärmning, påverkan, om av människan orsakade utsläpp och för klimatfrågan. 

sid 23
En måttligt ökad mängd koldioxid har givit en grönare jord, grönare öknar och bättre skördar. Om andelen koldioxid blir för låg (under cirka 200 ppm) så dör de mesta av allt liv på jorden. Nyttan av koldioxiden på jorden är kraftigt underskattad i klimatdebatten och totalt mörkad i all riksmedia. Återigen – Vi vet inte tillräckligt, utan antar bara att antropogena utsläpp av koldioxid kan påverka en global uppvärmning och ensam skapar ett klimathot.
 
Vetenskaplig forskning har visat att när temperaturen höjs så höjs den långt innan halten av koldioxid höjs. År då koldioxiden ensam trolig orsak till temperaturhöjningen? Vi vet inte, men vi vet att den globala temperaturökningen (UAH satellitmätning) i september 2018 var 0,15 grader Celsius och att koldioxiden ökar något. Som en av gaserna i växthuseffekten har koldioxiden under lång tid ökat från 0,03% till 0,04% och utgör cirka 400 ppm (parts per million) alltså 400 miljondelar av det totala antalet gaser i växthuseffektens skyddande skikt.


Inte bara USA skeptiskt till klimathotet
Det har knappast undgått någon att president Donald Trump har sagt upp det s.k. Parisavtalet, som inte är något juridiskt bindande avtal utan en frivilig överenskommelse, där man på klimatkonferensen COP 24 i Polen 2018 försökte få till ett hårdare och mer bindande regelverk men misslyckades.
 
En konferens som inte handlade om vetenskapen runt klimatfrågan utan om procedurfrågor, ekonomi och vilka språkliga ord och lydelser i slutdokumentet som kunde accepteras. Några nationer framförde också kritik och hade andra åsikter i olika frågor. Då ställde sig många av konferensdeltagarna upp och buade ut talaren för att man hade kritik och en annan uppfattning och Aftonbladet jublade! Bara det fick mig att undra vilken cirkus klimatfrågan egentligen handlar om. Har fått rapport om att kända klimatskeptiska journalister vägrats ackreditering till konferensen. För mig ett bevis på att klimatfrågan handlar om politik och att vetenskap och forskning har en underordnad roll. 

I USA gick Barack Obama flera gånger ut hårt och förklarade bland annat att "”Ninety-seven percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous" 
sid 24
Hans utrikesminister Kerry kom med ännu tokigare påståenden. "We should not allow a tiny minority of shoddy scientists” and “extreme ideologues to compete with scientific facts.” och “The science is unequivocal, and those who refuse to believe it are simply burying their heads in the sand. We don’t have time for a meeting anywhere of the Flat Earth Society". För dessa helt ovetenskapliga uttalanden fick båda mycket skarp kritik i USA av senatorer, media och ett flertal experter och klimatforskare.
 
Med början 2007 har i USA 31.487 olika vetenskapsmän, varav 9.029 har en doktorsgrad, skickat en petion till USA:s regering om trovärdigheten i det s.k. klimathotet som politiker och IPCC hävdar hotar jorden och mänskligheten. Här nedan finns petionen med motivering.
 
Purpose of Petition
The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis. Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency. It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not "a few." Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.” These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.


sid 25
Petition
We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto in december 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of the mankind. There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophc heating of the Earth´s atmosphere and disruption of the Earth´s climate. Moreover there is substantial scientific evidence that increases i atmospheric carbon dioxide produce many benificial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.
USA, Ryssland och BRICS
USA är ett av få länder som 2018 sänkt sina utsläpp av koldioxid. Förutom USA är alltfler nationer kritiska eller ser på klimathotsfrågan på ett annat sätt. Kina prioriterar sina luftföroreningar och avvaktar eventuella klimatförändringar och koldioxidutsläpp som är världens högsta till minst år 2030. Indien prioriterar sitt eget folk och att alla får säker elkraft. Båda kommer tillsammans med några andra länder att bygga både ny säkrare kärnkraft och över 2.000 nya kolkraftverk inom cirka fem år! 

Ryssland har klimatforskare och politiker som inte alltid har samma uppfattning om klimatfrågan som EU, IPCC eller FN. Australien tog för några år sedan bort koldioxidskatten, och i Frankrike har klimathotsprofeten och presidenten Macron problem med sin befolkning som tröttnat på klimatskatter som ger högre levnadskostnader utan att det påverkar några eventuella klimatförändringar. Brasilien skulle ha nästa stora klimatkonferens men har sagt ifrån. Kostnaderna för alla dessa klimatkonferenser genom åren med tiotusentals deltagare handlar sannolikt om många 100 miljarder kronor. Skattepengar som i stället kunde gjort en enorm miljönytta för världens länder. 

sid 26

BRICS, som är en akronym för Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika är en samarbetsorganisation med mycket makt som skapades 2009. Inom BRICS finns 26,46% av världens landyta och 42,58% av världens befolkning och man bidrar med 50% av världens ekonomiska tillväxt. Om FN inte får med sig länderna i BRICS för att lösa sin politiska klimatfråga på FN:s sätt och önskan, så kommer FN inte att lyckas med detta.


sid 27

Men i Sverige, som har en av världens lägsta klimatutsläpp med drygt 1 promille (en tusendel) av världens totala utsläpp av koldioxid, betalar vi mest pengar per capita i världen. För 2019 cirka 1.500 kr/person och år, för att några poltiker tror att man måste vara bättre än alla andra nationer i en kamp om klimatet och koldioxiden som man inte kommer att vinna!
                        ♦    ♦    ♦

sid 28


När det gäller klimathotet, klimatförändringar  koldioxid och hela klimatfrågan, finns det många klimathotsskeptiker och klimatforskare
både i Sverige och runtom i världen
med en annan klimatvetenskaplig sanning.


Låt båda sanningarna komma upp på bordet – Nu!
 


Läs på i länkarna! 
Skaffa dig mer fakta om klimatet och klimatfrågan.


Klimatforskaren Dr Roy Spencer, The University of Alabama in Huntsville
http://www.drroyspencer.com/global-warming-natural-or-manmade/

 http://www.drroyspencer.com/2018/12/2018-6th-warmest-year-globally-of-last-40/


The Global Warming Policy Forum, GWPF, i London
https://www.thegwpf.com


http://climatechangereconsidered.org

http://www.klimatupplysningen.se

https://detgodasamhallet.com/2018/12/17/nar-overtygelsen-forlorar-kontakten-med-verkligheten/

Vad du inte visste om klimathotet – Borde man oroa sig för Klimathotet?

http://klimathotet.com
 

Du kan ändra denna exempeltext.

Korta bloggar & Lite tankar
 

Uppdaterad 2019-03-01
 

 2014
 

Smarta småbarn

Sen eftermiddag i det stora köpcentret på Söder i Stockholm. I den ganska stora ICA-butiken finns det 13 kassor och det är långa köer till alla. En kvar tills jag får betala. Då går larmet. Ett barn meddelar resten av köpcentret att det är väldigt ledsen och/eller arg. Att ett uppenbarligen litet barn kan ha så mycket luft och skrikfrekvens är otroligt.
  Jag betalar och samtidigt lösgör sig en stor tvillingvagn från en närliggande kassa. Stressad mamma packar stor hög för allt vad tygeln håller och sparkar vagnen framför sig. Till vänster sitter sirenen som är någonstans mellan 18 och 43 månader och till höger sitter ett klart yngre framtidskapital dödstyst. Även gamla envisa gubbar kan hysa känslor för främmande barn i ett av livets korta ögonblick, så jag tittar till på sirenen, lägger huvudet lite på sned och drar på mungiporna. Tro det eller ej, sirenen tystnar.   
   Inser samtidigt att jag måste få ned mina varor i ryggsäcken om det inte ska bli mer kaos i kassan. Då går larmet igen med förnyad styrka. Stressad mamma lassar kassar på vagnen. Ställer ned min ryggsäck i kundvagnen och vänder mig om. Sirenen har lagt in en lite lägre växel (batteriet till sirenen höll väl på att ta slut) I samma ögonblick får jag se det högra lilla framtidskapitalet dra av sig och slänga iväg sina vantar för att i nästa sekund stoppa ett finger i varje öra! 
   Snacka om smarta småbarn och troligen ärlig syskonkärlek.

2014
 

Telefonförsäljare

En duktig telefonförsäljare vet att man inte säljer bäst med munnen utan med öronen. Att lyssna, tänka till, känna in och sedan kanske börja sälja. Det är långtifrån alla säljare som klarar detta. Så här kan det låta.

   – Hur kan man tacka nej till att få fem par kalsonger gratis! 
   Svar: 
   – Det är aldrig gratis eftersom någon sedan ska betala! 
   – Varför vill du förstöra miljön och inte köpa enbart grön vindkraftsel av oss? 
   Svar: 
   – Därför att den el som kommer ut genom alla eluttag i hela Sverige alltid och dygnet runt är en mix till stamnätet och övriga elnät av (2013) ca 38% kärnkraft och ca 48% vattenkraft och det är tillförlitlig baskraft och även grön el. Resten är ca 10 % kraftvärme (avfall/hushållssopor, flis, kol, olja m.m.) samt vindkraft och andra kraftkällor. 

   – Jag gillar inte dyrare och ineffektiv vindkraft som du tror att ni ska sälja och enbart leverera. Det är bedrägligt att låta folk tro att man får enbart vindkraftsel till eluttagen, när det handlar om att ni enbart köper in vindkraftsel men leveransen till alla eluttag alltid är en mix av all elproduktion. Då blev den unge mannen i luren ganska tyst och la snabbt på luren.

   Telefonförsäljare som ändå säljer, gör det många gånger för att den som ska köpa inte har lyssnat, ställt rätt frågor och tänkt till och kunnat kolla fakta, begärt skriftligt på allt innan beslut, eller kanske inte vågat säga nej. Envisast är de telefonförsäljare som vill att du ska byta leverantör av telefon eller bredband, och det blir väldigt sällan varken biligare eller bättre.

   Hur gör du? Själv har jag börjat med att direkt avbryta alla telefonförsäljare med orden "nej, nej, nej, och hej med dig". Och tro´t eller ej –  tycker nog att det blivit lite färre telefonförsäljare den senaste tiden. Måste bero på min usla pension som de säkert luskat reda på.

 

"Att sälja och kommunicera gör man inte främst med munnen, utan med öronen." 

 2015


Var har det sunda förnuftet tagit vägen?

 
Det finns ingen enkel definition på uttrycket sunt förnuft. På engelska säger man common sense. Slår man upp sense i lexikon får man fram flera betydelser som kan vara synonymer till framförallt ordet förnuft. Till exempel förstånd, vett, sans, sinne samt känsla, förnuft, omdöme och betydelse. Ordet common översätts mest med gemensam, allmän och vanlig.
   Det är inte ovanligt att vanligt sunt förnuft ofta är förknippat med åsikter i alla olika riktningar. Åsikter skapas genom de erfarenheter varje unik person skaffat sig, men i så fall borde också ett visst sunt förnuft vara unikt för varje individ på jorden. Så tror jag inte de flesta uppfattar betydelsen av uttrycket sunt förnuft. 
   Var har då det sunda förnuftet tagit vägen? Vilka ingredienser innehåller detoch hur definieras det? Är lösningen enbart praktiskt och/eller logiskt tänkande eller krävs det något mer? Måste det vara ett eller flera steg till? Vad är din definition?
 

"Det skulle innebära en genomgripande reform
 om det sunda förnuftet kunde breda
ut sig lika snabbt som enfalden" 

 Winston Churchill


 
 

December 2018

Kan man lita på Wikipedia?
 
Wikipedia är en fantastisk källa till snabb kunskap och information på internet. Men kan man verkligen lita på det som skrivs när man vet att vem som helst kan gå in och ändra i texten och inte vet vem som skrivit artikeln? Finns det något sätt att förstärka trovärdigheten i den information och kunskap som erbjuds? Jag vill påstå att det går till viss del.
   När man läser en artikel i en tidning, på internet, eller lärobok så vet man nästan alltid vem som skrivit och ansvarar för texten. Det går oftast att få koll på vem textförfattaren är och vad denne har för bakgrund och åsikter. Det är dock ingen garanti för att fakta och slutsatser i texten alltid är korrekta även om man skulle vara professor. På Wikipedia måste man se upp för det som kan vara partiska texter och dessa är fler än du tror. Speciellt om ämnet handlar om klimatet, ekonomi, enskilda viktiga fakta som kan vara åsikter, politik, religion och biografier. Därför är det viktigt att alltid vara källkritisk. Här är några sätt att få lite bättre koll på det som skrivits på Wikipedia.
 
 Kolla om det finns referenser och källor. Hur många, vilka och hur trovärdiga dessa är. Ibland kan man googla och få lite mer koll på referenserna.
  Hur viktig är den information du söker för dig? Kanske inte hela världen rasar om antalet filmer som Charlie Chaplin gjorde inte stämmer. 
 Man kan få viss hjälp av att studera språkbehandlingen. Att "läsa lite mellan raderna" och hur utförligt och noggrant ämnet är beskrivet. Nobelpristagaren 1921 Albert Einstein har sagt ”If you can’t explain simply, you don’t understand it well enough”. "Om du inte kan förklara det enkelt, förstår du det inte tillräckligt."
  För den som är språkkunnig är det aldrig fel att göra samma sökning på ett eller helst flera andra språk. Skillnaderna om samma fråga/ämne kan vara stora.
Till sist: Vad är det för fel på gamla och nya tryckta ordböcker, lexikon och uppslagsböcker? All fakta och kunskap är inte färskvara.

 2014
 

 Vem bestämmer vad du ska tycka?


 Alla har vi åsikter om det mest skilda ting. Ibland har flera av oss i stort sett samma åsikt om något. Men om man inte har samma åsikt som många andra blir man ofta betraktad som en halvidiot. Att alla måste följa med flocken. Man betraktas inte som PK dvs politiskt korrekt.
   Vem har sagt att en viss majoritets eller experts åsikt är den mest korrekta? Är förresten experten verkligen en expert på just det ämne det handlar om och har rejält med kontrollerbar fakta på fötterna? Kan man validera, verifiera eller peka på ett axiom när det gäller fakta? Finns det kritik eller andra experter som har helt motsatt uppfattning? 
   Tyvärr har det också blivit så att det inte är någon garanti att alltid få fullständig och korrekt fakta även om man är professor i ett visst ämne. Även professorer har lön och anslag, en egen agenda och religion, och vetenskap som blivit religion har inget med vetenskap att göra och kallas postnormal eller pseudovetenskap. 
   Hänvisar man till att den egna (eller motsatta) uppfattningen stod i Aftonsanningen, Svenska Jagbladet, Lokalpappret eller Expressvittnet? I så fall är man alltid ute på hal is och skyldig att kritiskt kontrollera skribentens och redaktionens fakta med avseende på korrekt fakta och partiskhet. Speciellt när det gäller energi, ekonomi, politik, klimat- och samhällsfrågor då opartisk och objektiv mediajournalistik som handlar om detta, tyvärr alltmer är en mycket stor bristvara i dagens mediasamhälle. Även i radio och TV.
   En undersökning (Göteborgs Universitet/Kent Asp 2006 och 2011) hos Sveriges Radio och SVT visade att 71 procent av de 167 journalisterna som svarade 2006, uppger att deras partisympatier finns hos Mp, S eller V. Inom hela den svenska journalistkåren är också miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet kraftigt överrepresenterade med 70 procent. I den senaste undersökningen 2011 är siffran för moderaterna 14 procent för V 15  procent, för S 14 procent och för Mp 41 procent. Procentsiffran för övriga partier pendlar mellan 1 och 7.
   Detta innebär att svenska journalisters politiska hemvist står i ett klart motsatsförhållande till valmanskårens partisympatier, dvs mandaten i Sveriges riksdag 2014 och de flesta röstberättigade i Sverige.
   Det är självklart att detta påverkar journalistiken som är inkörsport för tyckande med en viss inriktning. Det är bara ett fåtal journalister om ens någon som klarar att skriva objektiva artiklar och redovisa både för och emot, när emot klart strider mot den egna uppfattningen. Speciellt gäller detta artiklar som handlar om energi, klimat, miljö och politik, där vetenskaplig fakta omvandlats till en politiskt korrekt paradigm av religiös karaktär, styrd av politiska och ekonomiska intressen i stället för att redovisas och kommenteras med både med- och motargument och kritiskt granskande. 
   Man ska dock komma ihåg att det allra viktigaste i en fungerande demokrati är det, i Sverige grundlagsskyddade, fria ordet och rätten till att uttrycka en egen åsikt. (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter.) Tills det också begränsas eller blir förbjudet. Regeringen har 2014 tillsatt två utredningar som ska titta på om man behöver inskränka det fria ordet på internet. (Mer om detta i ett annat blogginlägg.)
   Vem och vad styr då vad du helst ska tycka? Är det olika massmedier? Är det sociala medier som facebook, bloggar, hemsidor, twitter eller rent av din flocks, kafferastens och lunchens snack och åsikter? Eller har du länge retat dig på någon företeelse och försökt att samla goda argument för och emot och sedan tagit ställning? Grattis i så fall! 
   Säkert är det en kombination av allt detta. Rädsla är en annan mycket stor och dominerande viktig faktor. Ingen vill bli utfryst, hånad, mobbad, kränkt, hotad och kanske misshandlad, eller till och med av med jobbet (det har hänt i Sverige) för en åsikt som går emot en annan flock och därmed inte anses s.k. politiskt korrekt. Eller få en stängd dörr rakt i ansiktet bara för att man har modet och viljan att framföra en åsikt eller bestrida en gängse uppfattning och paradigm i något ämne eller en viss fråga. Speciellt inte när majoriteten vägrar att lyssna eller ens diskutera och bara hävdar att allt annat än deras uppfattning är inkorrekt. Och när någon i den egna flocken börjar tvivla så blir det även då en plats i kylskåpet direkt.  
   Men om vi ska kunna utvecklas och umgås som människor och skapa den dynamiska demokrati mellan alla människor– som är så viktig i varje stat och samhälle – så måste vi lära oss att ifrågasätta och kontrollera journalistik och all övrig fakta bättre. Samtidigt måste vi lyssna på och respektera, värdera och analysera varandras åsikter, innan vi tar ställning i varje fråga. Att bara umgås med och lita på ja- eller nejsägare i en viss fråga håller inte. 
   Ibland får man nöja sig med att inte kunna övertyga någon med annan åsikt, men respekten för det fria ordet och för alla de som deltager i samtalet 
måste alltid finnas kvar när diskussionen avslutas. Och den som försvarar en åsikt med att använda ad hominen eller hot och våld kan på goda grunder anses sakna trovärdighet och får direkt en svagare och sämre position i sin åsikt, än den som visar respekt för allas olika åsikter.
 
 Någon har sagt: 
 "Rätten att tala måste åtföljas av skyldigheten att lyssna"
 
Författaren och kolumnisten Richard Schwarz har sagt:
"Demokrati är inte rätten att tycka rätt, utan rätten att tycka".

 

Mars 2019
Inget internet?
 
Vad händer om internet stängs ned? När e-post, facebook och bloggar plötsligt försvinner. Inte några timmar eller något dygn utan veckor och kanske månader.

Det händer inte i Sverige säger du säkert, men det har hänt redan nu när flera regimer i världen vill ha full koll och stoppa den fria debatten. Det finns redan vissa tecken på att detta skulle kunna hända i Sverige också av olika skäl. Både el, tele och bredband är dessutom mycket sårbara. Och det här med s.k. molntjänster - är det så lyckat när det gäller säkerhet och personlig integritet egentligen?

Så, vilken backup och beredskap har du när det händer som inte får hända? Kan ju också vara en plötslig datorkrasch.

Lägg inte bilder och dokument i en molntjänst utan satsa på en extern hårddisk på 1 TB för runt tusenlappen som för de flesta räcker många år och du har full kontroll över. Alternativet är en USB-sticka stor som en tumme med ett minne på 64 GB för under 500 kr och du får plats med tusentals bilder i JPG-format. 
 
Och när det gäller bilder – Vi vet inte hur länge alla digitala bilder (och dokument) vi har och tagit med kamera, telefon eller platta, eller som finns på CD och DVD, håller eller kanske självförstörs eller försvinner. Speciellt gäller det digitala bilder som man skrivit ut själv med bläck eller laser på vanligt papper eller på digitala fotopapper med olika ytor. Mitt råd som gammal fotograf är då att man säkrar upp alla viktiga bilder av typen, bröllop, dop, födelsedagar, viktiga familjebilder och minnen man absolut vill bevara för framtiden genom analoga fotokopior. 
 
Det gör man genom att kontakta ett fotolabb med fullservice både analogt och digitalt, till exempel Crimson i Stockholm. Där kan man skicka in sina digitala eller analoga bilder och få nya analoga fotokopior på fotopapper. Dessa har en teknik sedan över hundra år som rätt utförd man vet har en livslängd på 50 till 80 år om man förvarar dem i album. Och om 80 år finns det säkert ny fototeknik med bättre livslängder.
 
Bilder är en viktig del av allas vår historia. Ta hand om både dina över hundra år gamla bilder, nyare analoga på film och dagens bilder med digital teknik, så att de bevaras även för kommande generationer.